Ontvangst


Introductie Circulariteit in Bestaand Vastgoed en Nieuwbouw

Uw docenten: Erik Vlaming en Ruben van der Pijl (Basevalue)

Wat betekent circulariteit voor onze vastgoedmarkt? We kijken daarbij naar de markt van zowel bestaand vastgoed als nieuwbouw. Ons huidige economische model is een model van productie-gebruiken-afdanken, waarin we hulpbronnen ontginnen, producten maken en we ons van producten ontdoen: een voornamelijk lineaire economie.

Het tegenovergestelde daarvan is een circulaire economie. In een pure circulaire economie bestaat er geen afval, wordt uitsluitend van hernieuwbare energie gebruikt en is het gebruik van hulpbronnen geoptimaliseerd. De focus ligt op vermindering, hergebruik en recycling. Hoe vertalen we dat naar onze vastgoedmarkt? We starten met een introductie en overzicht van circulariteit in onze vastgoedpraktijk.

Koffiebreak

Rekentechniek en Nieuwe Contractvormen

Om vervolgens te kunnen gaan rekenen aan circulair vastgoed geeft Jeroen eerst een korte, heldere uiteenzetting van de basisbegrippen voor Vastgoedrekenen. Het rekenschema uit het Basisboek Vastgoedrekenen staat hierbij centraal

Rekenbegrippen die aan de orde komen zijn onder andere:
  • BAR
  • DCF
  • ExitYield / Restwaarde


Naast rekentechniek gaan we ook in op contractvormen. Door de aanbesteding van realisatie, beheer en hergebruik te combineren, ontstaan mogelijk nieuwe businessmodellen, zoals DBFMO(R) (Design, Build, Finance, Maintain, Operate and Recycling/Return).

Lunch

Circulair Integraal Rekenmodel

In de middag behandelen we het Circulair Integraal Rekenmodel aan de hand van een aantal circulaire praktijkvoorbeelden. Circulariteit is een breed begrip. Met dit rekenmodel leert u de opgaven tot een overzichtelijk aantal uitgangspunten te kaderen.

De casussen zijn gericht op scenario’s die inzicht geven in de financiële kansen en mogelijkheden van circulaire nieuwbouw en het gebruik van gebouwen waarbij circulariteit centraal staat. Uiteraard staan de financiële kaders en uitgangspunten hierbij centraal.

Casus: Meerwaarde van Circulaire Nieuwbouw

In deze casus gaan we in op de meerwaarde die in de toekomst ontstaat en bij de initiële investering kan worden ingezet. Hierbij moet u denken aan de meerwaarde van minimaal een materiaalpaspoort tot maximaal demontabel bouwen, waarbij 100% van het gebruikte materiaal hergebruikt kan worden. Naast de technische oplossing en de maatschappelijke meerwaarde is het van belang dat ook het verdienmodel klopt.

Met een helder en inzichtelijk Circulair Rekenmodel gaat u de mogelijkheden onderzoeken en onderbouwen.

Koffiebreak

Casus: een 'nieuw' Businessmodel met DBFMO-R

Omdat het financiële belang van circulariteit vooral in de toekomst wordt gerealiseerd, namelijk het hergebruik van materialen, gebouwen en de gebouwde omgeving, moet ook een belanghebbende partij idealiter voor langere periode betrokken zijn.

Omdat het ontwerp, de realisatie, het beheer, het gebruik en als toevoeging het hergebruik hierbij nauw met elkaar verbonden wordt, lijkt een inmiddels wat verouderd concept wellicht een interessant model om in te zetten en uit te breiden: DBFMO-R, waarbij de R staat voor Reycling, ook wel Return genoemd.

U gaat een praktische invulling geven aan de opgave voor (mogelijk nieuwe) partijen die zich niet alleen verbinden aan de ontwikkeling, realisatie en het beheer, maar uiteindelijk ook aan de herontwikkeling of hergebruik van vastgoed.

Afsluiting met netwerkborrel

Download Top-10 Vastgoedrekenbegrippen!

Fill out my online form.