Programma

Ontvangst

Inleiding

Dagvoorzitter Friso de Zeeuw, emeritus hoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft licht de thema’s van de dag toe. Nu de Omgevingswet dankzij het besluit van de Ministerraad op 29 juni steeds scherpere contouren krijgt, is het belangrijk te kijken naar de omgevingsplannen en het vergunningenbeleid dat daarop aansluit.

Implementatie Omgevingswet

Hoe implementeer je de Omgevingswet? Welke impact heeft dit op uw organisatie? Wat kunnen we verwachten van de nieuwe Invoeringswet die de overgang van oude naar nieuwe wetgeving soepel moet laten verlopen? Dilemma’s en uitdagingen worden toegelicht door Sarah Ros, programmamanager invoering Omgevingswet G40-stedennetwerk.

Koffiebreak

De opgave centraal: vrijheden en kansen

De Omgevingswet biedt de mogelijkheid om te denken vanuit de opgave en niet vanuit beleidskaders en visies. Het wordt mogelijk te reageren op wat nodig is en dat biedt veel meer flexibiliteit aan alle projectpartners. Prof. Co Verdaas, hoogleraar Gebiedsontwikkeling van de TU Delft, bespreekt de vrijheden die de Omgevingswet biedt en de kansen die daaruit voortvloeien.

Lunch

Rechtsbescherming & Handhaving

Welke flexibiliteit, zoals bestuurlijke afwegingsruimte, bieden de Omgevingswet en uitvoeringsregelgeving aan markt en overheid voor maatwerk in afwijking van standaardregels? Welke rechtsbescherming staat er open tegen besluiten op grond van de Omgevingswet? Marinda de Smidt, advocaat/partner bij Straatman Koster Advocaten geeft u een actueel overzicht.

Omgevingsvergunning bouwactiviteiten

Met de komst van de Omgevingswet zal het vergunningstelsel voor bouwen er anders uit komen te zien. Zo zal de vergunningplicht worden gesplitst in een vergunningplicht voor een ‘technische bouwactiviteit’ en een vergunningplicht ‘op grond van het omgevingsplan’. Ook wijzigen de regels over vergunningvrij bouwen. Peter Schils, senior jurist omgevingsrecht en associate director van Royal HaskoningDHV Legal Consultancy, praat u bij over de belangrijkste veranderingen.

Energietransitie, participatie en het besluitvormingsproces

De energietransitie vraagt het nodige van ontwikkelaars en gemeentes. Vooral de laatste fase van het vergunningtraject is complex. Hoe kunnen energieprojecten worden ontwikkeld zonder vertraging en ergernissen? Vanuit zijn ervaring met windparken die in het kader van de Crisis- en Herstelwet worden gerealiseerd, weet Jimme Zoete, groepshoofd Energie en Ruimte bij Witteveen + Bos, dat een goed georganiseerd participatietraject rust brengt en vertraging voorkomt. Wat moet je als bevoegd gezag vragen van een ontwikkelaar? Wat mag een ontwikkelaar verwachten van de overheid? Zoete deelt zijn kennis aan de hand van een aantal recente projecten.

Koffiebreak

Casus: Zoudtlandtkazerne Breda

Op een ontwerpbestemmingsplan voor de bouw van 4 legeringsgebouwen op de Zoudtlandtkazerne door gemeente Breda kwamen maar liefst 117 zienswijzen binnen. In plaats van de gebruikelijke weg koos de gemeente er samen met opdrachtgever Defensie voor om in de geest van de Omgevingswet te gaan praten met omwonenden. Tegen de daaropvolgende omgevingsvergunning werden geen bezwaren ingediend. Het participatieproject zorgen uiteindelijk voor een tijdwinst van ruim een jaar! Hans Koning, projectmanager Ruimte & Vastgoedontwikkeling van de gemeente Breda, licht de casus toe.

Wrap-up door de dagvoorzitter

Netwerkborrel

AANMELDEN NIEUWSBRIEF

Altijd als eerste op de hoogte.
Fill out my online form.