woensdag 13 en donderdag 14 februari

DAG 1

Ontvangst

U krijgt de syllabus van de opleiding en het gratis bijbehorende studieboek Vastgoedrekenen met Spreadsheets.

Algemene introductie & actualiteiten

We starten met een inleiding over het vastgoedproces en de essentiële onderdelen voor het maken van vastgoedberekeningen met Excel. Daarbij bespreken we kort de actualiteiten binnen de vastgoedmarkt en de gevolgen voor de posities van vastgoedpartijen. Bijvoorbeeld het effect van de dalende V.O.N. prijzen op de grondwaarden en andere actuele marktontwikkelingen.

Koffiebreak

Theorie en rekenbegrippen

Zaken zoals inflatie, index, eindwaarde, contante waarde rente, rendement, BAR, NAR, IRR en TRR worden besproken.

Lunch

Introductie opzet rekenmodellen

We behandelen tal van praktijkvoorbeelden, kasstroomschema’s en eenvoudige rekenmodellen om het principe van rekenen te doorgronden. Zoals rekenen in de tijd met inflatie/index en rente.

Introductie Rekenen met Excel

Aan de hand van eenvoudige vastgoedcasussen worden de belangrijkste functies en de structuur van Excel stap-voor-stap met u doorgenomen.

Koffiebreak

Financiële haalbaarheidsanalyses

Gebruiks- en beleggingsfase

We gaan een praktijkcasus rondom waardebepaling en rendement behandelen, waar de DCF-berekening wordt getoond.

Exploitatiefase

Vervolgens gaan we een bouwexploitatiemodel opzetten. We kijken naar de stichtings-kostenopzet waarbij zaken zoals bouwkosten, bijkomende kosten, algemene kosten en winst & risico aan bod komen.

Afsluitende netwerkborrel

DAG 2

Ontvangst

Vastgoedmodellen in Excel

We starten met een korte terugblik op de eerste dag: het vastgoedproces en de belangrijkste rekenmethodieken.

​Introductie Grondexploitatie (GREX)

We gaan gezamenlijk een eenvoudige grondexploitatie opbouwen en uitwerken, waarbij de rekenmethodieken en haalbaarheidsanalyses van de vorige dag een belangrijke rol spelen.

Koffiebreak

Waarderingsvraagstukken

Vervolgens gaan we nader in op de inhoud van de berekening (de uitgangspunten en onderbouwing) en belichten verschillende waarderingsvraagstukken die in de praktijk voorkomen. DCF-waardering versus BAR/NAR-waardering, waarderingsgrondslagen en begrippen (marktwaarde, beleggingswaarde, reële waarde). Op welke wijze kunt u bijvoorbeeld woningen, winkels, kantoren en parkeergarages waarderen? Hoe gaat u met mix-use projecten om?

Lunch

Integrale praktijkcasus

We sluiten af met de uitgebreide financiële haalbaarheidsanalyse in Excel van een multi-functionele vastgoedontwikkeling, zoals een binnenstedelijke herontwikkelingsopgave, waarbij we de verschillende vastgoedrollen nader gaan bekijken: belegger, financier, woningcorporatie, ontwikkelaar en gemeente.

Koffiebreak

Vervolg Integrale praktijkcasus

Na de pauze gaan we verder met de integrale praktijkcasus. Aan het einde van de middag is er tijd voor vragen.

Afsluitende netwerkborrel