Onthaal

Inleiding door moderator

Paul Wuillaume, ruimtelijk planner ontwerpbureau OMGEVING cvba, opent de studiedag en geeft naast het dagoverzicht een korte inleiding over de voornaamste uitdagingen voor het ruimtelijk beleid in Vlaanderen.

Strategische visie BRV

Simon De Boeck, raadgever Ruimtelijke Ordening Kabinet Vlaams minister Joke Schauvliege, geeft de huidige stand van zaken inzake de op 20 juli 2018 goedgekeurde 'Strategische Visie' van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Deze omvat het toekomstbeeld en een overzicht van de strategische doelstellingen.

Voorziene & recente wijzigingen Omgevingsrecht

Pieter-Jan Defoort, advocaat-partner LDR Advocaten, geeft u een actueel overzicht van alle wijzigingen inzake het Omgevingsrecht. Daarbij ligt de nadruk op de samenhang tussen de decretale initiatieven bij de vertaling van de BRV en het ruimtelijk rendement.

  • Aspecten ruimtelijk rendement en Watergevoelige Openruimtegebieden uit de Codextrein
  • Wijzigingsdecreet Ontwikkelingsmogelijkheden Woonreservegebieden
  • Verhandelbare Ontwikkelingsrechten
  • Wijziging Planschade en Planbaten uit het Instrumentendecreet
  • Decreet Bestemmingsneutraliteit: winning van Hernieuwbare Energie

Break

Betonrapport Vlaamse Provincies en Gemeenten

Het betonrapport laat zien dat de meeste gemeenten nog steeds erg kwistig omgaan met de open ruimte. Een veertigtal gemeenten bouwt echter al zuiniger. Met dit cijfermateriaal kan elk gemeentebestuur afwegingen maken voor een duurzame en leefbare ruimtelijke ordening: Waar kan er verdicht worden? Welke bouwgronden worden beter geschrapt? Frederik Mollen, expert ruimte bij Natuurpunt, bespreekt de pijlers van het betonrapport op basis van de 5 indicatoren (ruimtebeslag, verhardingsgraad, betonsnelheid, leefdichtheid en betonrisico) en link met het BRV.

BRV en Vlaamse Waterhuishoudingsproblematiek

Vandaag de dag is reeds meer dan 30% van het Vlaamse grondgebied bebouwd en is 14% van Vlaanderen effectief bedekt met ondoordringbare materialen, tegenover 2% als Europees gemiddelde. Meer verharding betekent minder eenvoudige infiltratie van het water in de grond en dus meer problemen van wateroverlast en verdroging.
Prof. Patrick Willems, hoogleraar stedelijk en rivierhydraulica KU Leuven, bespreekt de impact van het BRV op enerzijds rioleringen en rioleringsprojecten en anderzijds op de vergroting van de waterbuffercapaciteit. Volop inspiratie voor nieuwe ontwerpprincipes!

Lunch

Verbeterkansen Milieuprestatie Steden en Gebouwen

Inzicht in de energie- en materiaalstromen in en door steden en gebouwen en het begrijpen van de gerelateerde milieu-impact liggen aan de basis van het evolueren naar duurzame steden. Prof. Karen Allacker, hoogleraar bouwkunde en milieueconomie KU Leuven, beschrijft de belangrijkste milieueffecten gerelateerd aan steden (zoals fijnstof emissies, uitputting grondstoffen, schaarste aan land, kankerverwekkende stoffen en bodemverzuring) en hoe men deze kan verminderen. U hoort hoe getracht wordt de milieuprestatie van steden in de tijd te monitoren en sleutelprocessen en -actoren te identificeren om zo oplossingen te vinden.

Link BRV met Duurzame Mobiliteit en Ruimte

Steden kunnen niet goed functioneren zonder goede verkeers- en vervoerssystemen. Voor een betere mobiliteit moeten we bereikbaarheid en leefbaarheid creëren: weer dichter bij elkaar gaan wonen, werken en winkelen. Meer rijstroken en technologie kunnen de pijn hooguit tijdelijk verzachten. De oplossing ligt in het verbeteren van de bereikbaarheid en in het samenbrengen van mensen zonder noodzakelijke overbruggingen van grote afstanden. Een robuust systeem waarbij mobiliteit en de gebouwde omgeving c.q. ruimte hand in hand gaan. Dr. Thomas Vanoutrive, docent aan onderzoeksgroep voor stadsontwikkeling UAntwerpen, pleit voor vooruitstrevende ruimtelijke principes in het BRV.

Break

Hittestress: Kansen voor Groen, Water en Hoogbouw

Een stad zonder groen en water kan niet zweten. En wie niet kan zweten raakt oververhit. Onze steden, verhard en centra van menselijke activiteit, zijn vaak warmer dan hun omliggende natuurlijke omgeving: tot maar liefst 8°C verschil. Door onophoudelijke stedelijke expansie en klimaatopwarming zullen steden als Brussel en Antwerpen tegen 2040 tot 15 keer meer hittestress kennen dan vandaag. Dr. Matthias Demuzere, CEO-founder van KODE (en affiliated researcher UGent en KU Leuven), presenteert een Vlaamse toekomstige stedelijkheid gebaseerd op groen, water en hoogbouw, dat hittestress tempert en kansen voor onze steden biedt.

Discussie en afsluiting

Netwerkdrink

Print Friendly and PDF

AANMELDEN NIEUWSBRIEF

Altijd als eerste op de hoogte.
Fill out my online form.

ORGANISATIE

Peter Schrijver MRE
Peter Schrijver MRE
Program Manager
Eline Hartgers
Eline Hartgers
Project Coordinator