Print Friendly and PDF

Ontvangst

Welkom en Inleiding

Dagvoorzitter Lex Bosselaar, senior advisor renewable heating & cooling bij Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO), neemt u vandaag mee in strategieën, dilemma’s, aanpak en oplossingen voor de gemeentelijke energietransitie van de gebouwde omgeving: zowel voor bestaand vastgoed als nieuwbouw.

Samenwerking Overheid, Wartmeleveranciers & Eigenaars

Hoe hangen de contouren van de nieuwe Warmtewet 2.0 samen met de Warmtevisies die gemeentes eind 2021 klaar moeten hebben? Hoe realiseren gemeenten de meest optimale kavelstrategie? Welke investeringsrol is er weggelegd binnen de 4-luik: Rijksoverheid, gemeente, warmteleveranciers en gebouweigenaren? Hoe krijgen de bestuurlijk vastgestelde plannen een breed draagvlak? Lex Bosselaar, senior advisor renewable heating & cooling bij RVO, bespreekt de kansen en eerste praktijkervaringen.

Overheidscontouren nieuwe Warmtewet 2022

In 2030 moeten 1,5 miljoen woningen van aardgas af. Dit heeft grote impact op zowel kantoren, woningbouw als maatschappelijk vastgoed. Hoe geeft de overheid sturing aan de warmtevisies in combinatie met de nieuwe warmtewet? Hij gaan zij om met collectieve warmte? En welke regierol krijgen gemeentes om wijken van het aardgas af te krijgen? Tjalling de Vries, directie warmte & ondergrond Ministerie EZK, neemt u o.a. mee in de sturing van de (decentrale) overheid, de structurele groei van collectieve warmte en de verduurzaming daarvan.

Break

Juridische Impact Nieuwe Warmtewet

Welke impact heeft de nieuwe Warmtewet op uw gasloze nieuwbouwprojecten en transitieprojecten van bestaande bouw? Met de nieuwe warmtewet in 2022 komen we uit het gastijdperk en gaan we het verduurzamingstijdperk in. U hoort advocaat Marco de Boer, partner VBTM advocaten en specialist warmtenet, over de invloed van de nieuwe warmtewet binnen het bouw-, vastgoed- en aanbestedingsrecht. U hoort de uitdagingen en oplossingen bij deze tot nog toe abstracte wetgeving.

Business case: Warmtevisie en Kavelstrategie

Hoe investeert u slim in gebiedsontwikkeling waar u te maken heeft met grote budgetten en lange periodes van soms wel meer dan 10 jaar? Hans Otten, market director bij Fakton Energy, neemt u mee in o.a. de invloed van uw kavelstrategie, de grote van uw gekozen warmtekavel op uw businesscase én de impact van de veranderde Warmtewet in samenspel met de Warmtevisie op uw begroting.

Lunch

Energiestrategie & aanwijsprocedure warmteleveranciers

Wat zijn de mogelijkheden voor het organiseren van een warmtenet? Wat kan er binnen de huidige wet- en regelgeving en hoe komt het proces eruit te zien onder de nieuwe Warmtewet? U hoort Annemarie Costeris, warmtetransitie expert en public affairs manager bij de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE), over de verschillende mogelijkheden voor warmtelevering, de bijbehorende procedures en de samenwerkingsmogelijkheden binnen de 4-luik: Rijksoverheid, gemeente, warmteleverancier en gebouweigenaren. Vervolgens bespreekt zij hoe verduurzaming strategieën voor de warmtelevering tot stand kunnen komen en hoe de leveringszekerheid te realiseren is.

Aanpak Warmteleveranciers: Stadsverwarming 2.0

Met Europese subsidie realiseert Gemeente Purmerend een grootschalige energietransitie naar groene, hernieuwbare warmte voor haar 80.000 inwoners. Krachtcentrale De Purmer gebruikt houtsnippers voor het opwekken van warmte, afkomstig van reststromen van Staatsbosbeheer. Deze stadsverwarming 2.0 voorziet al 75% van de nieuwbouw van warmte. Nu zijn ook de bestaande gebouwen aan de beurt. Met 95 particuliere woningeigenaren wordt gekeken op welke wijze woningen omgezet kunnen worden op levering uit biomassa. Dit is de opstap van de transitie van 1200 bestaande woningen, waarvan 600 in samenwerking met een wooncorporatie. U hoort Bianca Bok, COO Stadsverwarming Purmerend, over de aanpak van deze energietransitie, de dilemma’s en oplossingen die zij tegenkomen.

Koffiebreak

Aanpak Gemeente: Warmtevisie, Warmtewet & Kavels

Hoe kan Gemeente Nijmegen uw voorbeeld zijn voor een gefundeerde Warmtevisie binnen de contouren van de nieuwe Warmtewet? In 2018 is Gemeente Nijmegen uitgeroepen tot Green Capital van Europa. Zij had toen als eerste gemeente haar Warmtevisie gereed. U hoort van Simone Ploumen, technisch projectmanager aardgasvrij bij de Gemeente Nijmegen, hoe zij de Warmtevisie 2021 invulling hebben gegeven. Zij gaat daarbij in op de huidige impact van de voorgenomen kavelaanwijzing, het kostenbeleid van warmteleveranciers en de nieuwe Warmtewet. Welke raakvlakken, uitdagingen en oplossingen komen kijken bij de overlap van deze 2 overheidseisen? U hoort hoe zij dit plan levend houden door doorlopende herijking richting de nieuwe Warmtewet 2022.

Praktijkaanpak: Energietransitie Woonportefeuille

Bezettingsgraden, een goed bruto-netto-traject en verduurzaming van de bestaande woningportefeuille staan bij vastgoedinvesteerder Syntrus Achmea hoog op de agenda. Hoe past de reeds bewezen ambitie binnen de doelstellingen van het Klimaatakkoord en de Warmtevisies? Hoe geven zij als woningeigenaar invulling aan de benodigde energietransitie bij haar woninghuurders, gemeenten en pensioenfondsen? U hoort Annemarie Maarse, director assetmanagement Woningen & Zorg bij Syntrus Achmea Real Estate & Finance, over samenwerkingskansen en de rol die zij op zich neemt als voortrekker in de energietransitie.

Recap & Netwerkborrel

AANMELDEN NIEUWSBRIEF

Altijd als eerste op de hoogte.
Fill out my online form.

ORGANISATIE

Ingrid Streppel
Ingrid Streppel
Program Manager
Ingrid Baggerman
Ingrid Baggerman
Director Operations
Loes Klein
Loes Klein
Project Coordinator