Programma

DAG 1

Ontvangst

U krijgt de syllabus van de opleiding en het gratis bijbehorende studieboek 'Investeren in vastgoed, grond en gebieden'

Belangrijkste methoden vastgoedrekenkunde

Uw docent: André Deleroi

De eerste dag begint met een korte opfrissing van de belangrijkste definities en rekenmethoden in de vastgoedsector. Vervolgens behandelen we praktijkcasussen waarmee verschillende aspecten uit de vastgoedrekenkunde aan de orde komen, zoals:

 • Effecten op de waarde door beleggen in versus uitponden van woningen.
 • Waarde multifunctioneel binnenstedelijk object (wonen, kantoren, winkel en parkeren)
 • Exploitatie vastgoed (voorbeeld: parkeergarages)
 • Financiering van commercieel vastgoed (voorbeeld: kantoor)
 • Gevoeligheids- en scenarioanalyse vastgoedexploitatie

Lunch

Waarderingstechnieken in de praktijk

U leert het vak van de vastgoedspecialist vanuit het oogpunt van waardebepaling. Denk aan het onderkennen van kasstromen die te vertalen naar rekenkundige kasstromen in Excel. Om de technieken beter onder de knie te krijgen worden verschillende vastgoedobjecten behandeld: woningen, winkels, samengestelde vastgoedcomplexen en exploitatievastgoed. Waarderen met of zonder Meerjaren Onderhoudsbegroting (MJOB).

 • Marktanalyses en referenties: Hoe kom je aan de informatie?
 • Transformaties van kantoorgebouw naar wonen. Waar loop je tegenaan?
 • Effect publiekrechtelijke en privaatrechtelijke kaders op de waarde (bestemmingsplan, kettingbeding, erfpacht opstalrecht).
 • Belangen van de verschillende spelers: overheden, projectontwikkelaars, beleggers.
 • Backtesting: Hoe kan je jezelf middels een sigarendoosberekening controleren?
 • Testen van het geleerde aan de hand van enkele stellingen.

Afsluitende netwerkborrel

DAG 2

Ontvangst

Rekenen aan Binnenstedelijke Herontwikkelingslocatie

Uw docent: Jeroen de Jong

Hoe krijgt u meer financieel grip op complexe projecten met veel verschillende parameters? We gaan de case van de vorige dag verder uitwerken.

Rekenen aan Duurzaam Vastgoed

Per 1 januari 2021 moeten alle nieuwe gebouwen bijna-energieneutraal gebouwd (BENG) zijn. Wat kost dit? Wie gaat het betalen? En wat is hier voor nodig? De tijdwaarde van geld, terugverdientijd en rendementen spelen een cruciale rol bij deze 'nieuwe' opgave (sinds 2013!) voor de vastgoedsector.

Case 1: Rekenen aan Duurzaamheidsambities
We gaan rekenen aan een opgave met commercieel vastgoed waarbij de impact van Duurzaamheidsambities vertaald worden in het rendement. De investeringen die noodzakelijk zijn om bijvoorbeeld te voldoen aan BENG worden afgezet tegen de (meer)waarde.

 • Wat kan op gebouwniveau gerealiseerd worden aan energieopwekking?
 • Wat moet bijvoorbeeld op gebiedsniveau worden opgepakt?
 • Op welke wijze moet dit verrekend worden (investering nu, versus profijt in de toekomst)?


Resultaat

Een interactief model waarbij gezocht kan worden naar een optimale balans tussen het gebouw en het gebied, als het gaat om de bijdrage aan de energietransitie- en duurzaamheidsopgave.

Lunch

Case 2: Binnenstedelijke Herontwikkelingslocatie

We gaan rekenen aan een binnenstedelijke locatie met een fors kantoorgebouw dat deels gesloopt wordt en deels hergebruikt. Op de locatie komen appartementen. Vanwege de complexiteit van de opgave is een integraal investeringsmodel noodzakelijk, waarbij de fasering en de financiën niet alleen in de grondexploitatie, maar ook in de opstalexploitatie integraal inzichtelijk wordt gemaakt.

Onderdelen die in de opgave terugkomen zijn o.a.:

 • Tijdelijk gebruik en beheer
 • Binnenstedelijke sloop
 • Asbest / Monument / bijzonderheden
 • Markt (tbv programmabepaling)
 • Kansen en risico’s
 • Bepaling bruto marge en IRR

Aan de hand van een kort research wordt de actuele markt gezamenlijk geanalyseerd en wordt het programma bepaald. Met dit als vertrekpunt gaan we kijken of de businesscase niet alleen op basis van de (bruto) marge, maar op basis van het integrale rendement haalbaar is. De kansen en risico's kunnen op basis van het financiële beslismodel worden bepaald. Het rekenmodel dat u bij deze opgave gaat opzetten en uitwerken kunt u na de cursus gebruiken om uw eigen businesscase in door te rekenen.


Resultaat
Een analysemodel waarmee diverse aannames, kansen en risico’s voor beslissers inzichtelijk worden gemaakt.

Uw eigen cases

U krijgt de gelegenheid om uw eigen cases of vraagstukken in te brengen.

Afsluiting met netwerkborrel

Leerdoelen dag 1

 • Waarderingsmethoden: comparatief versus kasstroom
 • DCF en BAR/NAR-berekeningen gericht op 'back-testen’
 • Bepalen disconteringsvoet obv samengestelde index (WACC)
 • Diverse tools voor scenarioanalyses
 • Opstellen en analyseren kasstroomfinanciering


Leerdoelen dag 2

 • Kostprijsbepalende elementen (binnenstedelijke) ontwikkelopgave
 • Fiscaal regiem
 • Haalbaarheid, kansen en risico’s ontwikkelen
 • Effecten Energietransitie, BENG en NOM (Nul-op-de-meter)
 • Duurzaamheid bij gebiedsontwikkeling