Print Friendly and PDF

Programma

Onthaal

Inleiding door moderator

De betonstop wil meer bewerkstelligen vanuit investeringen dan vanuit regelgeving. Prof. Georges Allaert, professor Ruimtelijke Planning UGent, geeft een inspirerende inleiding over de meest actuele ontwikkelingen en trends inzake de betonstop, alsook de vooruitzichten voor de toekomst. Denk daarbij aan duurzaam ruimtegebruik, energievraagstuk, meer autonomie lokale besturen en burgerparticipatie op buurt- en wijkniveau.

Betonstop: een kosten-batenanalyse

Aan de hand van een interessante kosten-batenanalyse, uitgevoerd in opdracht van Vlaams minister Joke Schauvliege, toont Dr. Esther Geuting, directeur Innovatie Stec Groep, aan dat niets doen aan de Vlaamse ruimtelijke ordening geen optie is. Het beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) heeft zelfs een positieve impact van miljarden op de factuur van voornamelijk de toenemende files en energieverbruik. Ook als er schadevergoedingen moeten worden betaald.

Leefbaarheid van steden: IoT-projecten

Tegen 2050 woont circa 70% van de totale wereldbevolking van steden. Het verbeteren van de luchtkwaliteit wordt een belangrijke issue voor de stedelijke leefbaarheid. Internet of Things (IoT) kan daarbij van cruciaal belang zijn! Realtime kennis over de luchtkwaliteit kan helpen om inwoners beter en continu te informeren. Ook kunnen bepaalde beleidsbeslissingen daarmee geoptimaliseerd worden, zoals het beter sturen van de mobiliteit in een stad. John Baekelmans, managing director & vice president Imec, legt uit hoe IoT-projecten de leefbaarheid van steden kunnen vergroten.

Break

Actuele Stand BRV

Michiel Boodts, Senior Consultant M-tech en voormalig adjunct-kabinetschef Ruimtelijke Ordening Kabinet Minister Joke Schauvliege, geeft enerzijds de meest actuele stand van zaken inzake het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) en anderzijds een toelichting inzake de relevante inzichten en ontwikkelingen.

Transitiepad Beleidsplan Ruimte Vlaanderen

Geert Mertens, Expert Departement Omgeving, geeft een beeld van enkele capita selecta uit het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen die relevant zijn voor de vastgoedsector. De gekozen onderwerpen ondersteunen of zijn complementair aan de betonstop. Over de onderwerpen worden nieuwe inzichten geboden uit bijkomend onderzoek of beleidsoperationalisering. De capita selecta geven weer hoe Vlaanderens transitiepad kan verlopen en tot welke veranderingen dit kan leiden.

Lunch

Codextrein, Instrumentendecreet en Burgerinspraak

Hendrik Schoukens, post doc-onderzoeker UGent en advocaat LDR geeft een actueel overzicht van de juridische ontwikkelingen die een impact hebben op de Betonstop. Zo zullen de Codex-trein en het Instrumentendecreet de komende jaren het tempo van de implementatie van de betonstop in grote mate bepalen. Met de Codextrein wil de Vlaamse decreetgever meer ruimte voorzien voor kernverdichting, terwijl het Instrumentendecreet nieuwe instrumenten voorziet om de realisatie van de betonstop mogelijk te maken. Om de betonstop daadwerkelijk verteerbaar te maken voor het grote publiek zal daarbij moeten worden ingezet op meer participatie.

Constructief debat mobiliteit en open ruimte

In het debat over de betonstop worden allerlei argumenten dooreengehaspeld. Waarom moeten we torens bouwen om te verdichten? Waarom zou een kleine, goed ontsloten gemeente niet kunnen bijdragen tot een beperking van het ruimtebeslag? Het zijn contraproductieve toekomstbeelden. Alleen wanneer we een wervend verhaal opbouwen over ruimtelijke kwaliteit, zullen we draagvlak vinden voor de zo noodzakelijke omslag. Marc Martens, architect ruimtelijk planner ba-p, geeft zijn visie op een constructief debat inzake mobiliteit en de open ruimte tussen gemeenten, Vlaamse overheid, het middenveld en burgerorganisaties.

Break

Energievraagstuk & Duurzaam Ruimtegebruik

Eén van de grootste uitdagingen van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) is het energievraagstuk en duurzaam ruimtegebruik door middel van het 'nieuwe bouwen', inclusief energievoorzieningen en een duurzaam antwoord op de warmte- en elektriciteitsvraag. Ir-architect Ellen Goormachtigh, VK Architects & Engineers, bespreekt aan de hand van het project Rinkkaai hoe men op een duurzame en energetisch optimale manier tegemoet kan komen aan de stijgende vraag naar woonruimte middels een opschaling naar slimme BEN-buurten en BEN-wijken met buurt ondersteunende functies.

Steden van de toekomst: Urban landscaping

Hoe kunnen we bouwen om de voordelen van het platteland naar de stad te halen? Luc Binst, CEO Crepain Binst Architecture, gaat in op urban landscaping als antwoord op de BRV-codewoorden verdichting, verkerning en ruimtelijk rendement. Hij presenteert u de stad van de toekomst waar ecotorens met vertikalen parken domineren: uitpuilend groen en hangende tuinen die koolstofdioxide absorberen. De verticale groei van de stad lost het nijpende huizentekort op en biedt eveneens een lager energieverbruik. Tevens wonen we daar dichter bij het werk, hetgeen fileleed en mobiliteitsproblemen vermijdt en de ecologische voetafdruk verkleint. Een intrigerende kijk op de toekomst!

Discussie en afsluiting

Netwerkdrink

AANMELDEN NIEUWSBRIEF

Altijd als eerste op de hoogte.
Fill out my online form.

ORGANISATIE

Peter Schrijver MRE
Peter Schrijver MRE
Program Manager
Marieke Janssens
Marieke Janssens
Project Coordinator